I6

อุณหภูมิปัจจุบัน n/a ℃ ความชื้นปัจจุบัน n/a %

กราฟอุณหภูมิรายวัน ℃
n/a
กราฟความชื้นรายวัน %
n/a
กราฟกระแสไฟรายวัน GEN (A)
n/a
กราฟกระแสไฟรายวัน MAIN (A)
n/a